വെള്ളാപ്പള്ളി നാണം കെട്ടു. തുഷാർ പൊളിഞ്ഞു വീണു.

നാസിലുമായുള്ള ചെക്ക് കേസ് വിഷയത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നാണം കെട്ടു. തുഷാർ പൊളിഞ്ഞു വീണു.രാഷ്ട്രീയത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും

https://www.youtube.com/watch?v=oMvibup2pHY

Top