തുഷാറിന് കണ്ണില്‍ ചോരയില്ല.വെള്ളാപ്പള്ളി കുടുംബത്തില്‍ ഇടിത്തീ വീഴ്ത്തും നിലവിളിച്ച് അമ്മ.

തുഷാറിന് കണ്ണില്‍ ചോരയില്ല. നിലവിളിച്ച് അമ്മ. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മ. ഉറക്കമില്ലാതെ പേടിച്ച് മകനെ വിളിക്കുന്ന അമ്മ. വെള്ളാപ്പള്ളി കുടുംബം ഈ പാപം എവിടെ വയ്ക്കും. വെള്ളാപ്പള്ളി കുടുംബത്തില്‍ ഇടിത്തീ വീഴ്ത്തും ഈ അമ്മയുടെ ശാപ വാക്കുകള്‍.

 

Top