ഡൽഹിയിൽഎ എ പിയെ തകർക്കാൻ ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമം.

ഡൽഹിയിൽഎ എ പിയെ തകർക്കാൻ ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ
കോൺഗ്രസ് നീക്കമെന്ന് വാർത്തകൾ .ആപ്പിനെതിരായി മത്സരത്തിൽ
കോൺഗ്രസിൻ്റെ കളികളിൽ ഉറ്റുനോക്കി ബിജെപിയും .എന്താണ് കാരണം ?

Top