പിണറായി സർക്കാർ ഭയന്ന് തുടങ്ങി ?ഗവർണറുമായുള്ള പോർവിളിയുടെ മഞ്ഞുരുകുന്നു..?

പിണറായി സർക്കാർ ഭയന്ന് തുടങ്ങിഎന്ന് സൂചന .ഗവർണറുമായുള്ള
പോർവിളിയുടെ മഞ്ഞുരുകുന്നു.ഗവർണറെ മയപ്പെടുത്താൻ നിയമമന്ത്രി എ.ക. ബാലൻ.

Top