പാകിസ്ഥാൻ അനങ്ങിയാൽ തീർത്തിരിക്കും…

പാകിസ്ഥാൻ അനങ്ങിയാൽ തീർത്തിരിക്കും..പാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വ്യാമസേന മേഖലകൾ എല്ലാം സൈന്യത്തിന്റെ വലയത്തിലാണ് .

Top