മോദിക്ക് ഭാരതരത്‌നം! ആര്‍എസ്എസ്എന്തുപറയും?

മോദിക്ക് ഭാരതരത്‌നം ശുപാര്ശ ചെയ്താൽ ആര്‍എസ്എസ്എന്തുപറയും? നരേന്ദ്ര മോക്ക് മോദിക്ക് ഭാരതരത്‌നത്തിനു യോഗ്യത ഇല്ലേ ?

Top