സ്വപ്നയും ശരത്തും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.ടാൻസാനിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും നീക്കം.

സ്വപ്നയും ശരത്തും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. രാജ്യം വിട്ട് ടാൻസാനിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്ലാനിട്ടു !സ്വപ്ന സുരേഷ് മതം മാറിയിരുന്നോ ?

Top