മനുഷ്യ സ്നേഹമെഴുതിയ കാവ്യസൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു-വി മുരളീധരൻ.
October 15, 2020 8:24 pm

മറ്റുള്ളവർക്കായി കണ്ണീർക്കണം പൊഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം തുലോം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഇക്കാലത്ത്, വിപ്ലവത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചുമാറ്റി പകരം മനുഷ്യ സ്നേഹമെഴുതിയ,,,

Top