കമിതാക്കളായി എത്തുന്നതില്‍ ആണ്‍കുട്ടികളെ വിരട്ടിയോടിച്ച് പെണ്‍കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.. ഭൂതത്താന്‍ കെട്ടില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കശ്​മലന്‍മാര്‍ !
June 21, 2017 2:15 am

കോട്ടയം :ബൂതത്താന്‍കെട്ടില്‍ എത്തുന്ന കമിതാക്കളില്‍ ആണ്‍കുട്ടിയെ വിരട്ടിയോടിച്ചിട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയെ ആവോളം ഉപയോഗിക്കുന്ന പീഡക സംഘത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തു വരുന്നു.ഇത്തരത്തിലും,,,

Top