കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന് 8330 കോടി രൂപയിലധികം നൽകാനുണ്ടെന്ന് തോമസ് ഐസക് !!എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 1300 രൂപയായി വയോജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ കൈത്താങ്ങ്
February 7, 2020 12:16 pm

തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും കൂട്ടിയതായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അറിയിച്ചു. 100,,,

Top