പിണറായിയും ആരോഗ്യവകുപ്പും കസറുന്നു!.സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ സൂചികയിൽ കേരളം ഒന്നാമത്.ദേശീയ ശരാശരി 60 പോയിന്റാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് 70 പോയിന്റ്.ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒന്നാമത് ,ലിംഗ സമത്വത്തിൽ പുരോഹിതിയില്ല.
December 31, 2019 4:48 am

ന്യൂഡൽഹി:പിണറായി സർക്കാർ വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് .കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് വികസനവിരോധിയെന്നും ,അക്രമകാരിയെന്നും കോൺഗ്രസ് വിളിച്ചുപറയുന്നതൊന്നും സത്യമല്ല എന്നും കേരളം,,,

Top