എപ്പോഴും മുട്ടയിടാറുള്ള സ്ഥലം മനുഷ്യര്‍ തകര്‍ത്തു; കടലാമ ചെയ്തത്
April 28, 2019 9:29 am

എല്ലാ വര്‍ഷവും ഒരേയിടത്ത് തന്നെ മുട്ടയിടുന്നവയാണ് കടലാമകള്‍. ഈ വര്‍ഷവും പതിവുപോലെ മുട്ടയിടാന്‍ കൂട്ടത്തോടെ അവരെത്തി. നിര്‍ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ സാധാരണയായി,,,

Top