വീണാ വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ പൊതുജനങ്ങൾ എന്തിന് ബേജാറാവണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട്; ‘ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്.’
June 11, 2020 3:30 pm

വീണാ വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്തിന് ബേജാറാവണം! അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ലേ! അന്യരുടെ,,,

മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രി?വധു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ!.വരനാകട്ടെ, വിപ്ലവ പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലെ യുവ നേതാവ്.മലയാളികൾ എന്തിന് ബേജാറാവണം!
June 10, 2020 3:47 pm

കൊച്ചി :വീണാ വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്തിന് ബേജാറാവണം! അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ലേ!,,,

Top