വെള്ളാപ്പള്ളി പൊട്ടിക്കരയുന്നു. തൊഴുത് വിളിച്ചു…പാവങ്ങളെ ചതിച്ചാൽ ദൈവം ചതിക്കും

പാവങ്ങളെ ചതിച്ചാൽ ദൈവം ചതിക്കും എന്നത് സത്യമാണ് .തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വണ്ടിച്ചെക്കു കേസിൽ കുടുങ്ങിയതിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി പൊട്ടിക്കരയുന്നു.തൊഴുത് വിളിച്ചു കരയുന്നു .വെള്ളാപ്പള്ളി പൊട്ടിക്കരയുന്നു. തൊഴുത് വിളിച്ചു. നാസിൽ ശാപം അതിശക്തമായി വെള്ളാപ്പള്ളി കുടുംബത്തിൽ പതിക്കയാണ് .

Top