പിണറായിക്ക് ഉറക്കം ഇല്ല.കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദം.

പിണറായിക്ക് ഉറക്കം ഇല്ല. കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദം. പിണറായി ടീം ജാഗ്രതയില്‍. കോടതി കനിയണം.

Top