ഇത് കോണ്‍ഗ്രസല്ല ബി ജെ പിയാ, പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ ദില്ലിയില്‍ അമിത്ഷാ രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ച്

ഇത് കോണ്‍ഗ്രസല്ല
ബി ജെ പിയാ,
പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ
ദില്ലിയില്‍ അമിത്ഷാ രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ച്..

Top