വിജയനും വിജയനും മകളും അറസ്റ്റിലാകും?

ക്രൈം നന്ദകമാർ വിവാദമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു .പിണറായി വിജയനും മകളും അറസ്റ്റിലാകും എന്നാണു പോസ്റ്റ് .

Top