മോദി ഇറങ്ങും.അയ്യപ്പ സ്വാമിയും ഇറങ്ങും.കേരളത്തിൽ നിന്നും ചെങ്കൊടി തെറിക്കും.

മോദി ഇറങ്ങും. അയ്യപ്പ സ്വാമി ഇറങ്ങും. ചെങ്കൊടി തെറിക്കും. തന്ത്രം വിജയിച്ചാല്‍ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറി…

Top