ഡൽഹി നിയമസഭ ബിജെപി ഭരിക്കും..!!

രാജ്യം കത്തുമ്പോഴും ബിജെപിക്ക് ആശ്വാസം. ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വൻ ഭുരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കും എന്ന  സർവേ ഫലം പുറത്ത് .

Top