ഇന്ത്യ പാകിസ്താന്‍ യുദ്ധം ആസന്നം!! ഭീതിയോടെ ലോകം !

ആണവ ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യ കൂട്ടുന്നതിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഭയത്തിലാണ് .

Top