പണം തട്ടിപ്പ് കേസ് ;കാപ്പന്റെ മന്ത്രി മോഹം പൊലിയുന്നു !

പണം തട്ടിപ്പ് കേസ് ഉയർന്നു വന്നതോടുകൂടി മാണി സി കാപ്പന്റെ മന്ത്രി മോഹം പൊലിയുന്നു !ഈ വിവാദം പൊങ്ങി വന്നതോടുകൂടി കോടിയേരിബാലകൃഷ്ണനെ ഇടങ്ങേറിലാക്കിയതിനാൽ ഇടതുപക്ഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉള്ള നീക്കത്തിനു തിരിച്ചടിയായിരിക്കയാണ് .കാപ്പൻ മുന്നറിയില്‍ സ്വാധീനം കുറയും !

Top