രണ്ട്‌ലക്ഷം കോടി എഴുതിത്തള്ളി.മോദി കോടീശ്വരന്മാര്‍ക്കൊപ്പം.രാജ്യം ഞെട്ടുന്നു..!

രണ്ട്‌ലക്ഷം കോടി എഴുതിത്തള്ളി..രാജ്യം ഞെട്ടുന്നു..! മോദി കോടീശ്വരന്മാര്‍ക്കൊപ്പം.

Top