അരൂരിൽ ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍ തരംഗം. അരൂരിന്റെ സ്വന്തം ഇത്തയായി ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍. പ്രചാരണക്കാറ്റ് മാറി വീശുന്നു.

അരൂരിൽ സി പി എം  വിറയ്ക്കുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അരൂരിൽ  ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍ തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് . അരൂരിന്റെ സ്വന്തം ഇത്തയായി ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍ മുന്നേറുകയാണ്. യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി   പ്രചാരണക്കാറ്റ് മാറി വീശുന്നു.

Top