പിണറായിയും ചെന്നിത്തലയും ഇനി ഒരുകുടക്കീഴിൽ..

പിണറായിയും ചെന്നിത്തലയും ഇനി ഒരുകുടക്കീഴിൽ…കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ
ബിജെപി പ്രതിപക്ഷത്തെത്തും .

Top