ബാങ്കല്ല, എസ്ബിഐ കൊള്ള സംഘം..പ്രവാസികളേ ജാഗ്രൈത..നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് എസ്ബിഐ-ൽ ആണോ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം.. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവ കുറിപ്പ്

Top