തുഷാർ പുറത്തേക്ക് എൻഡിഎയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് !!പിണറായിക്കൊപ്പം ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് ?വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പച്ചക്കൊടി.

ചെക്ക് കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഉടൻ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനു കളമൊരുക്കും എന്ന് സൂചന . പിണറായിക്കൊപ്പം ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് എത്തും എന്നാണു സൂചന .ഇതിനു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പച്ചക്കൊടി.

Top