ചെന്നിത്തല മുണ്ട് പൊക്കരുത്.കോണക നിറം കാണും!!

ചെന്നിത്തല മുണ്ട് പൊക്കരുത്. കോണക നിറം കാണും. മുരളീധരനേയും വലിച്ച് കീറി ഒട്ടിക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ ഞെട്ടരുത് പ്ലീസ്…

Top