നിയമം കയ്യിലെടുത്താൽ ഏത് വിഐപി ആയാലും നടപടി..പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ കുരുക്കിലാകുന്നത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും കൂട്ടരും .

നിയമം കയ്യിലെടുത്താൽ ഏത് വിഐപി ആയാലും നടപടി..പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ കുരുക്കിലാകുന്നത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും കൂട്ടരും .

Top