ഹൗഡി മോദി ട്രംപ് നടത്തിയ വന്‍ ചതി. ട്രംപ് പാകിസ്ഥാനൊപ്പം

ഹൗഡി മോദി ട്രംപ് നടത്തിയ വന്‍ ചതി. ട്രംപ് പാകിസ്ഥാനൊപ്പം

Top