ജോസഫ് പിളർന്നു !മോൻസ് ജോസഫും കൂട്ടരും എൽഡിഎഫിൽ?

ജോസഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് പിളർന്നു? !മോൻസ് ജോസഫും കൂട്ടരും എൽഡിഎഫിൽ എത്തുന്നതായി സൂചന യുഡിഎഫ് സമ്പൂർണ്ണ തകർച്ചയിൽ . വീഡിയോ വാർത്ത :

Top