വൈദികനെയും യുവതിയെയും വിശ്വാസികൾ പിടിച്ചത് ഉടുതുണിയില്ലാതെ!!

അനാശാസ്യം നടത്തിയ വൈദികനെയും യുവതിയെയും നാട്ടുകാര്‍ കയ്യോടെ പിടികൂടി.വൈദികനെയും യുവതിയെയും വിശ്വാസികൾ പിടി കൂടിയത് ഉടുതുണിയില്ലാതെ.നാണം കെട്ട് സഭ.

Top