സെൻകുമാറിന്റെ ചാണകത്തലയിൽ ചരിത്രം നിറച്ച് സോഷ്യൽമീഡിയ.വർഗീയ വിഷം കുത്തിവെക്കുന്ന സെൻകുമാർ …

ഗവ. മുസ്ലീം സ്കൂൾ’എന്ന ടി.പി. സെൻകുമാറിന്റെ ചാണകത്തലയിൽ ചരിത്രം നിറയ്ക്കുന്നു. ഡിജിപിയെ വസ്തുത പഠിപ്പിക്കുന്നു.ടി.പി.സെൻകുമാറിനെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ.

Top