ശ്രീറാം മാപ്പ് പറഞ്ഞു; ബഷീറിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി

ശ്രീറാം മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ബഷീറിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി. പൊതുജനം സത്യം അറിയും. പശ്ചാത്താപം ഹൃദയത്തില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി കുടുംബവും.

Top