എസ്.ഡി.പി.ഐയെ തൊട്ടപ്പോൾ ചെന്നിത്തലക്ക് പൊള്ളുന്നത് എന്തിന്.?

എസ്.ഡി.പി.ഐയെ
തൊട്ടപ്പോൾ ചെന്നിത്തലക്ക്
പൊള്ളുന്നത് എന്തിന്.?
എസ്.ഡി.പി.ഐക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി..

Top